Zonder winstoogmerk

Waarom verenigen mensen zich?

De motivatoren die mensen ertoe aanzetten om zich te verenigen of tot een vereniging toe te treden, zijn bijna zo divers als de verenigingen zelf. De belangrijkste beweegredenen zijn echter zo universeel, dat ze bijna voor elke vereniging gelden.

Op de eerste plaats is er natuurlijk het maatschappelijk doel: de objectieven die de vereniging zichzelf heeft opgelegd en op de meest consequente wijze probeert te realiseren. Deze objectieven zijn specifiek voor elke vereniging. De realisatie ervan is bijgevolg de primaire voorwaarden om mensen te bewegen tot lidmaatschap.

Het valt echter op dat 2 verenigingen, die beide dezelfde doelstelling nastreven en deze met succes realiseren, toch niet even aantrekkelijk zijn voor kandidaat leden. Er zijn buiten de loutere technische realisatie van objectieven nog tal van factoren, die samen een kritische succesfactor vormen. De belangrijkste zijn de volgende:

 • Mensen zoeken geborgenheid, vriendschap, kameraadschap, samenhorigheid, gezelligheid.
 • Mensen willen voordelen putten uit hun lidmaatschap. Zij verwachten een bepaalde dienstverlening.
 • Mensen willen bijleren, ervaringen uitwisselen, leren van anderen, groeien in waarmee ze bezig zijn.
 • Mensen willen gehoord worden: de vereniging is voor hen een middel om hun eigen stem luider te laten klinken.

Dit is slechts een kleine greep uit de veelheid van beweegredenen, die mensen naar uw vereniging toe leiden. Het is zaak deze motivatoren voor uw eigen vereniging te ontdekken en te definiëren. Bij het opstellen van het werkingsprogramma zal de vereniging hiermee dienen rekening te houden.

 •  

  Onze meerwaarde:

  Samen met het bestuur analyseren wij
  deze motivatoren.

  Wij zorgen ervoor dat deze
  bij de programmatie en de organisatie van
  de activiteiten evenwichtig aan bod komen.