Zonder winstoogmerk

Audit van de werking

Deze audit situeert zich op het vlak van de inhoudelijke werking van de vereniging en gaat bijgevolg tot in de kern van de vereniging. Dit onderzoek gaat na of de praktische werking conform is met de doelstellingen, en de mate waarin deze doelstellingen worden gerealiseerd.

Aandachtspunten zijn het jaarprogramma, de organisatie van activiteiten, de werking van de verschillende geledingen van de vereniging, de rapporteringen van het bestuur, de communicatie met de leden en de eventuele communicatie met de buitenwereld. Tegelijk gaan we na of alle assets waarover de vereniging beschikt effectief worden ingezet.

Het rapport dat wij hierover uitbrengen omvat eveneens een aantal voorstellen om de inhoudelijke werking van de vereniging te versterken