Zonder winstoogmerk

Definitie van de DOELGROEP

Hetzelfde geldt voor de bepaling van onze doelgroep. Deze kan echte van tweeërlei aard zijn.

De eerste vraag die zich stelt is: wie mag er lid worden van onze vereniging, of beter gesteld: wie zouden we graag als lid in onze vereniging verwelkomen?

  • Welke zijn de criteria voor mogelijk lidmaatschap? Iedereen of slechts personen die aan bepaalde voorwaarden voldoen?

  • Zijn er nog bepaalde toetredingsvoorwaarden? Peterschap? Andere?

  • Belangrijk: beschrijf deze voorwaarden zo duidelijk mogelijk, zodat ook hierover geen discussie kan ontstaan. Wees voorzichtig met “kwalitatieve” voorwaarden: deze zijn steeds voor interpretatie vatbaar, en steeds betwistbaar. Duidelijkheid en verifieerbaarheid is de boodschap!

Een tweede vraag kan zijn: voor welke doelgroep, andere dan de leden zelf, zetten we ons in? Dit is niet alleen het geval voor verenigingen die zich inzetten “voor een goed doel”, maar kan even goed van toepassing zijn op “belangenverenigingen” of “beroepsverenigingen” allerhande.

Ook in dit geval is duidelijkheid en transparantie de boodschap. Wanneer op een bepaald ogenblijk pijnlijke beslissingen moeten genomen worden is een duidelijke bepaling en beschrijving van de doelgroep het enige objectieve houvast.

Onze meerwaarde:

Wij helpen op dit vlak duidelijkheid te creëren en klare en heldere informatie aan leden en kandidaat-leden te bezorgen