Zonder winstoogmerk

Crisismanagement

Niets menselijks is vreemd aan het verenigingsleven: alles wat zich in het dagelijkse leven kan voordoen, kan en zal ook gebeuren in het verenigingsleven. Hierdoor ontstaan er in elke vereniging wel eens conflicten, die kunnen leiden tot kleine of grote crisissen. Deze kunnen niet alleen de goede werking van de vereniging in de weg staan, maar zelfs leiden tot immobilisme en zelfs het voortbestaan van de vereniging bedreigen.

Dergelijke conflicten dienen best meteen aangepakt en zo snel mogelijk opgelost. Crisismanagement is bijgevolg ook de aangewezen aanpak. Zoals steeds is ook hier vaak het probleem dat de personen die het conflict dienen op te lossen vaak de betrokken partijen zijn en dat objectiviteit en neutraliteit op dat ogenblik ver te zoeken zijn. Hierna bespreken we enkele van de vaak voorkomende situaties.

Onze toegevoegde waarde:

Wij bieden assistentie bij kleine en grote conflicten: wij stellen ons neutraal op, benaderen het conflict objectief en plegen discreet overleg met de betrokken partijen. Meestal komen wij tot een minnelijke oplossing. In het slechtste geval brengen wij een objectief rapport, zodat het bevoegde beslissingsorgaan met kennis van zaken en op basis van objectieve feiten een beslissing kan nemen