Zonder winstoogmerk

Cliëntelisme

Misbruik maken van een bevoordeligde positie in een vereniging om de belangen van externe personen of relaties te favoriseren doet zich ook in verenigingen voor. Dit kan gaan van lobbyen voor kleinigheden zoals het drukken van naamkaartjes door een “bevriende” drukker tot het toekennen van belangrijke bouwopdrachten aan een bevriende aannemer, zonder dat de normale regels van de vrije mededinging spelen.

Dergelijke praktijken lijken vaak onschuldig, doch evenmin als in bedrijven kunnen deze in verenigingen worden toegelaten. Dergelijke praktijken hinderen de werking van de vereniging op meerdere vlakken. Ten eerste kan men zich afvragen of bestuursleden die zich hiermee inlaten wel het belang van de vereniging nastreven en hiervoor enige toegevoegde waarde hebben.

Daarnaast is het in het belang van de vereniging dat de aankoop gebeurt aan de beste voorwaarden, en bijgevolg de beste service aan de laagste prijs biedtOnze toegevoegde waarde:

Wanneer belangrijke opdrachten moeten worden toegewezen aan derden kunnen wij als onafhankelijke en neutrale buitenstaander toezicht houden op de procedures en een eerlijk verloop van aanbestedingen, zonder inmenging van belanghebbenden