Zonder winstoogmerk

Conflicten tussen (bestuurs)leden

Conflicten tussen leden kunnen ontstaan op alle mogelijke manieren en bronnen, in de vereniging zelf, privé, of zakelijk. Wanneer deze binnen de kring escaleren dreigen zij de leden op te splitsen in 2 kampen. Bovendien leidt een dergelijk conflict de aandacht af van de goede werking van de vereniging en wordt daardoor de uiteindelijke realisatie van de doelstellingen gehypothekeerd. Nog erger is dat het de positieve, vriendschappelijke sfeer en gedrevenheid van de leden voor hun vereniging verzuurt en tot immobilisme brengt.

Het is bijgevolg aangewezen intermenselijke conflicten zo snel mogelijk op te lossen, of op z’n minst te voorkomen dat deze escaleren door tot een werkbare modus vivendi te komen.

Onze toegevoegde waarde:

Conflictbemiddeling is de aangewezen aan pak, en dit liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Een externe aanpak heeft als meerwaarde dat geen van de kemphanen kan verwachten dat de bemiddelaar partijdig is. Het is belangrijk dat beide partijen uitvoerig gehoord worden en hen ook duidelijk te maken dat privé conflicten niet in de vereniging dienen uitgevochten. Een verzoening zou uiteraard ideaal zijn, maar op zijn minst dient een gedragscode ter zake afgesproken.