Zonder winstoogmerk

Relatieprobleem koepel en afdeling

Heel wat verenigingen hebben een centrale structuur met daarnaast een aantal satellieten of afdelingen. Deze decentrale structuur kan geografisch zijn, maar kan op tal van andere mogelijke criteria gebaseerd zijn, bijvoorbeeld een deeltaak van de vereniging. Deze afdelingen kunnen ook over een bepaalde autonomie worden beschikken op het vlak van de eigen organisatie en van hun eigen werking. Een dergelijke architectuur kan zeer veel voordelen opleveren, maar kan ook voor de nodige problemen zorgen. Meestal is de centrale structuur juridisch goed georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk, maar voor de afdelingen kan dit heel anders zijn. Bovendien moeten we ook rekening houden met de natuurlijke reflex van elke satelliet om een zo groot mogelijke autonomie na te streven.

In realiteit zijn er 3 mogelijkheden:

De afdeling is volledig geïntegreerd in de structuren van de centrale structuur en leeft alle centrale instructies nauwgezet na. Dit betekent dat hun eigen werking, rapportering, administratie en vooral de boekhouding en de financies volledig geïntegreerd zijn in deze van de koepel. De verhouding tussen de koepel en de satelliet is in een “Intern Reglement” duidelijk beschreven. Dit is in feite de meest ideale structuur.

De tweede mogelijkheid bestaat erin dat de satelliet zelf een rechtspersoon is en bijgevolg ook zelf verantwoordelijk is voor de eigen organisatie en administratie. Ook in deze situatie zal de relatie tussen koepel en satelliet duidelijk moeten omschreven zijn, en dien een samenwerkingsovereenkomst of een toetredingsakte tussen beide opgesteld. Dit is uiteraard een veel losser samenwerkingsverband, met alle voordelen of risico’s van dien, afhankelijk vanuit welke positie men ernaar kijkt. Het goed formuleren van de relatie en de afspraken inzake samenwerking is uiterst belangrijk.

Derde mogelijkheid is dat de afdeling de facto een feitelijke vereniging is, zelfs al is dit niet de bedoeling. De beoordeling hiervan gebeurt op basis van de reële werking: de afdeling heeft een eigen financiële rekening, int haar eigen lidgelden, de boekhouding is niet geïntegreerd in de centrale boekhouding. Dit is een erg risicovolle situatie: wanneer blijkt dat de afdeling de facto een feitelijke vereniging is, zijn alle leden hoofdelijk en solidair aansprakelijk.

Onze toegevoegde waarde:

Wij helpen klaarheid te scheppen in de relatie tussen de koepel en de satelliet, samenwerkingsformules te definiëren en vooral zorg te dragen voor de rechtszekerheid van de leden.