Zonder winstoogmerk

Afsplitsing

Een vaak voorkomend fenomeen is dat een tak of een afdeling van de vereniging zich afsplitst van de vereniging. Dit kan een strategisch doordachte beslissing zijn, met het oog op der verzelfstandiging of de continuïteit van bepaalde afdelingen of diensten. Maar het kan ook een “vijandige” actie zijn van een aantal bestuurders en leden, die bewust een gedeelte van de activiteiten van uw vereniging willen afscheuren van de vereniging en hiervoor een aparte structuur oprichten, los van moedervereniging en bijgevolg ook onttrokken aan haar controle.

Dergelijke operaties doen zich vaak voor in dienstenorganisaties, waar het succes van een bepaalde activiteit bijzonder begerenswaardig is en een aantal mensen aanzet om deze (vaak uit eigenbelang) van de vereniging af te scheuren.

De specificiteit van een vereniging houdt in dat verenigingen is dat zij werken met mensen, en niet via aandelen in het kapitaal de vereniging kunnen controleren. Hierdoor staan ze zeer vaak machteloos tegenover dergelijke “revoluties”. Om dit soort moeilijkheden te vermijden dienen bij het opstellen van de “architectuur” van de vereniging, de beleidsorganen zodanig opgebouwd te worden, dat dit soort operaties niet mogelijk zijn.

Onze toegevoegde waarde:

Wij assisteren u bij het ontwerpen van de architectuur van uw vereniging. Wij zorgen ervoor dat u de structuren zodanig opstelt dat u kan voorkomen dat minder loyale bestuurders ongehinderd hun gang kunnen gaan. Daarnaast adviseren wij u m.b.t. de opdeling van de vereniging in meerdere “satellieten”, maar met een dergelijke relatie dat deze onder controle van de moedervereniging blijven.