Zonder winstoogmerk

Financiën en boekhouding

Elke vereniging dient alle financiële en boekhoudkundige verplichtingen na te leven, zoals deze zijn voorgeschreven door de wet. Deze verplichtingen lijken complex maar zijn geen onoverkomelijk obstakel.

Het opzetten van een boekhouding zal voor de meeste verenigingen niet moeilijk zijn. Voor kleine verenigingen volstaat een “enkelvoudige” boekhouding, waar inkomsten en uitgaven t.o.v. mekaar in balans worden gebracht en waarmee uiteraard op het einde van het jaar de financiële situatie in overeenstemming dient te zijn.

Voor grote verenigingen gelden de normale boekhoudkundige regels zoals deze ook voor commerciële bedrijven gelden. Dit is normaliter geen probleem, want het bedrijfseconomisch beheer van een grote vereniging kan zonder een goede dubbele boekhouding niet behoorlijk gevoerd worden.

Het openen van een bankrekening kan wat complex zijn. De toepassing van de Wet voorkoming van het witwassen van geld stelt heel wat eisen op het vlak van de identificatie en de publicatie van de “uiteindelijk begunstigden”. In praktijk zijn dit de stichters of de leden van de raad van bestuur. De meeste banken hebben standaard documenten ontwikkeld waarop de nodige instructies te vinden zijn en waarop de “uiteindelijk begunstigden” kunnen geïdentificeerd worden.

Een derde aspect is de eventuele btw-onderwerping van de vereniging. Het is niet zo dat een vereniging per definitie wel of niet btw-plichtige is, of met andere woorden een btw-nummer moet aanvragen en btw dient aan te rekenen. Bepalend is de aard van de activiteit die door de vereniging wordt uitgevoerd en de vergoedingen die daarvoor aan leden of derden worden aangerekend. Dit is niet steeds duidelijk en er kunnen grensgevallen bestaan. In de praktijk is het zo dat verenigingen die een lidmaatschapsbijdrage vragen, en een bijdrage in de kosten voor een vergadering, en/of een vergoeding voor een bepaald ledengadget (speldje, das, …) niet btw-plichtig zijn en dus geen btw-nummer moeten hebben of aangiften moeten indienen.

Verenigingen die op regelmatige en structurele basis betalende diensten verlenen aan hun leden zijn wel btw-plichtig. Dit is bijvoorbeeld ook het geval wanneer de vereniging zelf een kantine uitbaat.

Onze toegevoegde waarde:

Wij helpen de vereniging door het doolhof van richtlijnen en verplichtingen te navigeren en de juiste keuzes te maken bij het opbouwen van de administratieve organisatie.