Zonder winstoogmerk

Vereniging met “Afdelingen”

Vele verenigingen hebben een centrale structuur, met daarnaast (veelal) regionale afdelingen, met een bepaalde autonomie. Vaak is de centrale structuur een rechtspersoon (vzw) maar is de situatie van de satellieten - afdelingen niet zo duidelijk. Optimaal zouden zij moeten geïntegreerd zijn in de centrale structuur en daardoor ook genieten van de beperkte aansprakelijkheid. Echter door hun effectieve werking en de daaraan gekoppelde autonomie zijn deze afdelingen vaak de facto feitelijke verenigingen, met alle nadelige gevolgen van dien op het vlak van hoofdelijke en solidaire aansprakelijkheid voor de leden van de afdeling.

Om deze integratie van de afdeling in de koepel te realiseren zijn vaak structurele maatregelen nodig, zowel op het niveau van de koepel als op het niveau van de afdeling. Een probleem dat hierbij vaak opduikt is de “onafhankelijkheidsdrang” van de afdeling. Wanneer deze een hinderpaal onoverkomelijk blijkt kan de afdeling een eigen vzw oprichten, en als dusdanig een conventie of toetredingsakte met de centrale structuur afsluiten.

Dit is een vrij complex probleem, en er zijn geen standaardoplossingen. Als buitenstaander kunnen wij efficiënt onderhandelen met de beide partijen om tot een consensus en een juridisch sluitende en werkbare oplossing te komen. De veiligheid van de leden op vlak van aansprakelijkheid dient hierbij steeds voor ogen gehouden te worden.

Onze toegevoegde waarde:

Wij helpen klaarheid te scheppen in de relatie tussen verwante verenigingen en werkbare formules uit te werken, waardoor de aansprakelijkheid van de leden gevrijwaard blijft