Zonder winstoogmerk

Periodieke acties

Het is inherent aan verenigingen dat de bestuursmandaten worden periodiek herkozen. De ideale duur van een bestuursmandaat bestaat niet, evenmin als het aantal keer dat een lid in een bepaald bestuursmandaat kan herkozen worden. Een courante praktijk is de duur van de mandaten te bepalen op 3 à 4 jaar, en het voorzittersmandaat maximaal 1 maal te verlengen, maar nogmaals, dit is geen regel en ook niet steeds de beste oplossing. Uitgangspunt hierbij is dat er ruimte moet zijn voor nieuwe ideeën en initiatief door een periodieke bestuurswissel.

Anderzijds is het in de praktijk zo dat bepaalde voorzitters hun job bijzonder goed doen en zelfs na 2 of meer mandaten nog bruisen van ideeën en energie. Er dient tenslotte ook rekening gehouden met de beschikbaarheid van nieuwe kandidaten. Spijtig genoeg is spontaan engagement niet zo evident…

Het is belangrijk dat ook bij een bestuurswissel de continuïteit van de vereniging gewaarborgd blijft en dat ook het nieuwe bestuur wordt gecoacht inzake good governance en de nodige professionaliteit inzake bestuur aan de dag legt

Tenslotte is het ook aangewezen dat voor het nieuwe bestuur bij zijn aantreden een strategische bezinning wordt georganiseerd met kernwaarden van de vereniging

Daarbij kan het zeker niet de bedoeling zijn al de tradities en waarden zomaar overboord te gooien. Het is dan ook te overwegen de bestuursmandaten niet tegelijk op hetzelfde tijdstip te laten vervallen, maar bijvoorbeeld in een cascade van 2 jaar. Op die wijze wordt een geleidelijke evolutie mogelijk gemaakt, en een revolutie vermeden.

Conclusie: er moet ruimte voor vernieuwing, echter zonder de doelstellingen en waarden uit het oog te verliezen en de continuïteit van het beleid in het gedrang te brengen

Onze toegevoegde waarde:

Op vraag van de vereniging begeleiden of organiseren we de periodieke bestuursverkiezingen conform de statuten en de geldende wettelijke voorschriften. Aan een nieuw verkozen bestuur kunnen wij een introductie geven m.b.t. de dynamiek van het verenigingsleven, de elementaire principes inzake vergadertechniek en datgene wat van een bestuurder verwacht wordt.