Zonder winstoogmerk

Permanente bekommernissen

Niet alleen omwille van de wettelijke voorschriften moet elke vereniging haar financies op de voet opvolgen. Zij geven de financiële weerspiegeling van de werking van de vereniging. Tegelijk is er ook een controle op de financiële operaties binnen de vereniging.

Best is hiervan een vast agendapunt van elke bestuursvergadering te maken. Hierdoor wordt verantwoordelijke voor de boekhouding en financies

Zo is ook het bijhouden van de ledenlijst een permanente opdracht. Gelukkig is in de nieuwe wet voorzien dat dit digitaal mag gebeuren

Permanente opdracht in de werking van de vereniging is de organisatie activiteiten conform het jaarprogramma. Een regelmatige communicatie met de leden om het enerzijds uit te nodigen voor de activiteiten en anderzijds hierover rapport uit te brengen. Ook hier voorziet de nieuwe we expliciet dat deze communicatie digitaal mag gebeuren, wat uiteraard een grote besparing op vlag van kosten en tijdsinvestering met zich brengt.

Om deze communicatie met de leden nog te intensifiëren valt het te overwegen om voor de vereniging een interactieve website op te zetten.

In een dergelijk Content Management Systeem (CMS) kan ook de regelmatige rapportering van het bestuur aan de leden gebeuren. Wat natuurlijk niet wegneemt dat de officiële verslagen van de bestuursvergaderingen reglementair dienen bijgehouden te worden

Een andere permanente opdracht is de ledenwerving. Het hernieuwen van lidgelden en het werven van nieuwe leden beperkt zich niet tot één actie per jaar. Dit is een activiteit die de voortdurende aandacht van het bestuur vergt en bovendien een continue actie noodzaakt.

Niet onbelangrijk is het indienen van eventuele subsidiedossiers. Voor een aantal verenigingen is overheidssteun een absolute voorwaarde om te overleven. Het aantrekken van alle mogelijke subsidies bij de bevoegde instanties is voor deze verenigingen dan ook een dagelijkse bekommernis

Onze toegevoegde waarde:

Wij begeleiden verenigingen om zonder exponentiele inspanningen en kosten hun reglementaire verplichtingen na te leven en dit tegelijk te benutten als een werkinstrument voor permanente communicatie met de leden.