Zonder winstoogmerk

Werken met vrijwilligers of personeel

Wanneer de vereniging dermate succesvol is dat de leden en bestuurders niet langer in staat zijn de werklast zelf te dragen, dringt de noodzaak zich op te werken met externe vrijwilligers of zelfs met personeel in loondienst. Een dergelijke beslissing brengt uiteraard een groot aantal nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich.

De vereniging kan gebruik maken van de bestaande wetgeving op het vrijwilligerswerk. Dit biedt mogelijkheden om met beperkte budgetten toch een uitbreiding van de werkkracht van de vereniging te realiseren

Wanneer de middelen het toelaten kan overwogen worden personeel in loondienst aan te werven. Ik hiervoor bestaan verschillende tussenkomsten en speciale statuten, die een belangrijke besparing op de loonkost en de sociale lasten kunnen betekenen. Daarnaast zijn er tal van professionele instellingen, die de administratieve last inzake loonadministratie en sociale zekerheid voor hun rekening nemen.

Engageren van medewerkers, vrijwillig of in loondienst, betekent echter een nieuwe en belangrijke stap naar professionalisering van de vereniging, die, zeker voor de raad van bestuur, een aantal bijkomende verantwoordelijkheden en opdrachten inhoudt

Onze toegevoegde waarde:

Wanneer u overweegt externe medewerkers aan te trekken kunnen wij samen met u, een berekening maken van de kosten van deze operatie. Vervolgens kunnen we deze kosten afwegen tegenover de meerwaarde, die hierdoor kan gerealiseerd worden